Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisach internetowych

http://www.skatgolf.com/

wersja obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

 

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisach internetowych  http://www.skatgolf.com/.

 

Administratorem serwisu jest:

SKAT Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Słowackiego 199, 80-298 GDAŃSK, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 487902, NIP: 5851356886 , REGON: 191909392 , dalej: SKAT Transport

 Dane osobowe zbierane przez SKAT Transport są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 SKAT Transport dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących jego Klientów.

 SKAT Transport z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

1          Dane osobowe

1.1       Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

SKAT Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku

 J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk

telefon: (58) 524 57 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • poczty tradycyjnej: ul. J. Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk
 • telefonu: (58) 524 57 00

1.2       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:

1.2.1       Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer IP

 Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

 Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SKAT Transport, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z Klientami

 Czas przechowywania danych: do dnia upływu 5 lat od dnia zgłoszenie skargi lub wniosku albo otrzymania przez nas zapytania od Pana/Pani

 

1.2.2      Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma, nr NIP, adres siedziby/zamieszkania, nr rejestracyjny

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

 Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy

 Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

1.2.3       Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na SKAT Transport, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, nr NIP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej, adres siedziby/zamieszkania

 Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SKAT Transport, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na SKAT Transport, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia

 

1.3       Dobrowolność podania danych osobowych

 Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez SKAT Transport usług na Pana/Pani rzecz za pośrednictwem serwisów (np. wysyłania newslettera, zawarcia umowy, kontaktu z Panem/Panią).

 

1.4       Odbiorcy danych osobowych

 Aktualna listę podmiotów, którym przekazujemy Pana/Pani dane osobowe znajduje się w siedzibie Administratora.

 

1.5       Prawa osób, których dane dotyczą

 Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia SKAT Transport któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania –SKAT Transport udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.

 W razie potrzeby SKAT Transport może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 W każdym wypadku SKAT Transport poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

 

1.5.1       Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan/Pani prawo uzyskania od informacji czy SKAT Transport przetwarza Pana/Pani dane osobowe.

 Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

1.5.2       Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe ma Pan/Pani prawo żądania od SKAT Transport niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez SKAT Transport Pana/Pani danych osobowych.

 

1.5.3       Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał/a Pan/Pani określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę;
 • Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKAT Transport lub stronę trzecią.

 Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych SKAT Transport może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/poinformowana.

 

1.5.4       Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 • gdy zgłosił Pan/zgłosiła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.

 

1.5.5       Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKAT Transport lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

1.5.6       Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać od SKAT Transport swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

 Standardowo SKAT Transport udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak woli Pan/Pani aby dane zostały Panu/Pani udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu.

 W miarę możliwości SKAT Transport postara się udostępnić Panu/Pani dane we wskazanym formacie.

 Może Pan/Pani również zażądać, aby SKAT Transport przesłało Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 

1.6       Prawo do cofnięcia zgody

 Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez SKAT Transport na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

1.7       Skarga do organu nadzorczego

 Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

 

2         Pliki „cookies”

2.1       Informacje ogólne

 Podczas przeglądania stron serwisów są używane pliki „cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z serwisów.

 Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisów.

 Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pana/Panią i dostosować serwisy indywidualnie do Pana/Pani potrzeb.

 Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

2.2      Bezpieczeństwo

Stosowane przez SKAT Transport pliki "cookies" są bezpieczne dla Pana/Pani urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

2.3       Rodzaje plików „cookies”

 SKAT Transport stosuje dwa rodzaje plików "cookies":

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pani/Pana urządzenia.

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pana/Pani urządzenia.
 • Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

2.4      Cele

SKAT Transport wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:

 Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzysta Pan/Pani z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

 W zakresie informacji o Pana/Pani preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

2.5       Zmiana ustawień i usunięcie plików „cookies”

 Może Pan/Pani samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do Pan/Pani urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pana/Pani urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 Możesz w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.